Nowe olsztyńskie ulice dla obwodnicy

W postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego do obwodnicy Olsztyna do węzła „Szczęsne” - złożono 8 ofert.

W postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego do obwodnicy Olsztyna do węzła „Szczęsne” - złożono 8 ofert.

 

Zamawiający wyznaczył terminy wykonania poszczególnych etapów objętych przedmiotem zamówienia w następujący sposób:

1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej: od daty podpisania umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji ZRID oraz ostatecznych decyzji, o których jest mowa w rozdz. III ust. 2 pkt. 2.1, ppkt. b) i c) SIWZ, najpóźniej do dnia 28.02.2015 r.

2) Etap II – doradztwo techniczne: do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia, w okresie nie dłuższym niż trzy lata od daty podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

3) Etap III – nadzór autorski: od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy robót do dnia upływu gwarancji i rękojmi z tytułu robót pn. Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne udzielonej przez Wykonawcę robót, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.