2010

Wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla części północno-wschodniej OBWODNICY.

W 2010 uchwalenie przez Radę Miasta Olsztyna aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna” przyjmującego OBWODNICĘ jako podstawowy element systemu transportowego województwa Warmińsko-Mazurskiego, współistniejący z układem komunikacyjnym miasta Olsztyna.

Pierwsze sygnały o planach przeniesienia w Programie Budowy Dróg Krajowych południowej OBWODNICY Olsztyna z zał. nr 1 do załącznika 1a, który nie gwarantuje jej budowy.

Rozpoczęcie działań władz i mieszkańców Olsztyna zmierzających do utrzymania budowy południowej OBWODNICY Olsztyna w Programie Budowy Dróg Krajowych w załączniku 1.

Odmowy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Transportu przydziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środków na częściowe finansowanie, zapewniające kontynuację projektu budowy OBWODNICY.

 

 

Pismo Prezydenta Olsztyna do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie zawierające uzasadnienie wyboru wariantu dla przebiegu drogi głównej DK nr 51 w rejonie miejscowości Dywity.

 Pismo Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 15 listopada 2010 r. do Pana Mirosława Nicewicza Drektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Krajowych i Autostrad w Olsztynie

Filmy