PODSTAWOWE KALENDARIUM REALIZACJI OBWODNICY OLSZTYNA

1999   

Przystąpienie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego do wyznaczenia korytarza komunikacyjnego przyszłej OBWODNICY.

Porozumienie Prezydenta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Biurem Planowania Przestrzennego dotyczące współpracy logistycznej i projektowej.

 

2000   

Porozumienie sześciu gmin w sprawie współpracy planistycznej, przy projektowaniu przebiegu przyszłej OBWODNICY.
Opracowanie przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego „Wstępnej koncepcji obejścia Miasta Olsztyna na ciągu dróg krajowych Nr 16 i Nr 51”.
Aktualizacja Studium Komunikacyjnego Miasta Olsztyna.

 

2001

Uchwalenie przez Radę Miasta Olsztyna Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna z uwzględnieniem OBWODNICY.
Podobne działania zostały podjęte w gminach ościennych, zabezpieczające przebieg trasy OBWODNICY. Wyjątek reprezentuje Gmina Dywity sabotująca wspólne ustalenia.

Rozpoczęcie działań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmierzające do wpisania OBWODNICY w Strategię rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Plan zagospodarowania przestrzennego.

 

2004   

Wykonanie przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku na podstawie zlecenia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Analizy warunków dla realizacji projektu OBWODNICY  Olsztyna” w ramach programu Łuk Południowego Bałtyku.

 

2005   

Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przystąpieniu do wykonania projektu OBWODNICY.

Podpisanie porozumienia między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Prezydentem Miasta Olsztyna w sprawie współfinansowania projektu OBWODNICY.

Przygotowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad specyfikacji zamówienia publicznego i rozpisanie przetargu na wykonanie projektu OBWODNICY.

 

2006  

Projektowanie przez GDDKiA wielowariantowej koncepcji przebiegu OBWODNICY, uzgodnienia i konsultacje społeczne. Działania te obejmowały lata 2006-2007.

 

2007

Wprowadzenie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projektu budowy OBWODNICY (północno-wschodniej) na listę indykatywną Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

Przyjęcie uchwałą Rady Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, w ramach którego planowana jest przebudowa drogi krajowej nr 16 wraz z budową OBWODNICY Olsztyna.

 

2009

Wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  inwestycji dla części południowej OBWODNICY.

 

2010

Wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla części północno-wschodniej OBWODNICY.

W 2010 uchwalenie przez Radę Miasta Olsztyna aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna” przyjmującego OBWODNICĘ jako podstawowy element systemu transportowego województwa Warmińsko-Mazurskiego, współistniejący z układem komunikacyjnym miasta Olsztyna.

Pierwsze sygnały o planach przeniesienia w Programie Budowy Dróg Krajowych południowej OBWODNICY Olsztyna z zał. nr 1 do załącznika 1a, który nie gwarantuje jej budowy.

Rozpoczęcie działań władz i mieszkańców Olsztyna zmierzających do utrzymania budowy południowej OBWODNICY Olsztyna w Programie Budowy Dróg Krajowych w załączniku 1.

Odmowy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Transportu przydziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środków na częściowe finansowanie zadania, zapewniające kontynuację projektu budowy OBWODNICY.

 

2011   

Akcja mieszkańców Olsztyna i Urzędu Miasta Olsztyna ws. obrony miejsca Olsztyna na liście podstawowej w Programie Budowy Dróg Krajowych.

Przyjęcie uchwałą Rady Ministrów Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 z pominięciem budowy OBWODNICY Olsztyna na liście podstawowej. Umieszczenie olsztyńskiej OBWODNICY w załączniku 1a, zapewnienia olsztyńskich parlamentarzystów i przedstawicieli rządu o niezagrożonej budowie OBWODNICY Olsztyna.

Zakończenie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad projektu budowlanego południowej części OBWODNICY.

Odmowy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Transportu przydziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środków na częściowe finansowanie zadania, zapewniające kontynuację projektu budowy OBWODNICY.

 

2012

Kolejne odmowy Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Transportu przydziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad środków na częściowe finansowanie zadania, zapewniające kontynuację projektu budowy OBWODNICY.

 

2013

Zainicjowanie przez Prezydenta Olsztyna prac nad ograniczeniem tranzytu ruchu ciężarowego przez Olsztyn i skierowaniu go na inne drogi krajowe i wojewódzkie.

Olsztyński oddział GDDKiA uzyskał zgodę na złożenie do wojewody warmińsko-mazurskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID (zgody na realizację inwestycji drogowej) dla południowej obwodnicy Olsztyna. Oznacza to, że do 10 marca 2013 zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na budowę obwodnicy Olsztyna. 

W związku z dużym zakresem zadania procedura wydawania  decyzji ZRID może  potrwać kilka miesięcy. Po uprawomocnieniu się decyzji rozpocznie się wycena nieruchomości przejmowanych pod budowę drogi  i wypłata  odszkodowań. Wysokość odszkodowań zostanie ustalona w drodze wyceny sporządzonej przez wyłonionego w przetargu (przeprowadzonego przez wojewodę) rzeczoznawcę majątkowego.

11 grudnia 2013 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie ogłosiła dwa przetargi na budowę 10- i 14-kilometrowych odcinków południowej obwodnicy Olsztyna.

 

2014

Urząd Miasta Olsztyna 17 stycznia ogłosił przetargi na dokumentację projektową budowy i przebudowy ulic Towarowej i Pstrowskiego, które będą dojazdami do węzłów obwodnicy Olsztyna.