15 stycznia w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie, którego wynikiem była informacja, że obwodnica Olsztyna może być drogą ekspresową, a miasto nie będzie musiało dopłacać do jej budowy.

17 stycznia Urząd Miasta Olsztyna ogłosił przetargi na dokumentację projektową budowy i przebudowy ulic Towarowej i Pstrowskiego, które będą dojazdami do węzłów obwodnicy Olsztyna.

Budowa obwodnicy Olsztyna i dokończenie modernizacji drogi numer 7 to ważniejsze inwestycje, które będą realizowane z programów unijnych na Warmii i Mazurach w latach 2014-2020. Jak podało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, zarząd województwa przyjął drugi projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nasz region otrzyma 1,7 mld euro.

W dniu 25 lutego 2014 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego  w ciągu obwodnicy” - złożono 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk – kwota 1.709.700,00 zł brutto.

W dniu 03.03.2014 r. Gmina Olsztyn zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia postępowania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn - Butryny - Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn - DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn" (połączenie ul. Płoskiego z węzłem drogowym Olsztyn Jaroty w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna). Udział Gminy Olsztyn w kosztach opracowania dokumentacji ustalono na poziomie 17%, udział  w wysokości 83% stanowią koszty Województwa.

W dniu 10.04.2014 r. Gmina Olsztyn zawarła z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z Gdańska umowę na opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji o łącznej wartości umowy 1.709.700,00 zł brutto, w tym pomoc merytoryczna przy przeprowadzaniu postępowań na roboty budowlane oraz nadzór autorski.

W dniu 27.02.2014 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego do obwodnicy Olsztyna do węzła "Szczęsne" - złożono 8 ofert.

Zamawiający wyznaczył terminy wykonania poszczególnych etapów objętych przedmiotem zamówienia w następujący sposób:

1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej: od daty podpisania umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji ZRID oraz ostatecznych decyzji, o których jest mowa w rozdz. III ust. 2 pkt. 2.1, ppkt. b) i c) SIWZ, najpóźniej do dnia 28.02.2015 r.

2) Etap II – doradztwo techniczne: do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia, w okresie nie dłuższym niż trzy lata od daty podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

3) Etap III – nadzór autorski: od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy robót do dnia upływu gwarancji i rękojmi z tytułu robót pn. Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne udzielonej przez Wykonawcę robót, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r.

W dniu 17.04.2014 r. Gmina Olsztyn zawarła z konsorcjum firm: Biuro Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. oraz „NOW – EKO” Biuro Projektów Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji o łącznej wartości umowy  918 988 PLN brutto zł brutto, w tym pomoc merytoryczna przy przeprowadzaniu postępowań na roboty budowlane oraz nadzór autorski.

W dniu 03.07.2014 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie i Gmina Olsztyn zawarła z firmą Roden Road Design Polska Sp. z o.o. z Warszawy oraz Roden Mernoki Iroda Kft Budapeszt umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyna – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn (połączenie ul. Płoskiego z węzłem drogowym Olsztyn Jaroty w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna). Całkowita wartość umowy - 341.800,00 zł brutto, w tym udział Gminy Olsztyn - 17 % - 58.106 zł brutto).

Terminy zw. z realizacją ww. umowy:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych (ZRID)– 30.03.2016 r. (w tym: opracowanie koncepcji programowej dla zadania – 2 miesiące od daty zawarcia umowy),

- planowany termin realizacji robót budowlanych w oparciu o ww. dokumentację – lata 2016-2017,

- planowane zakończenie robót budowlanych przewidziano na – 31.08.2017 r.

 

W dniu 4 sierpnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju wydał decyzję znak DOII-II-db/BOII-2db-772-23-1490/13/14 uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 06/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. znak IGR-II.7820.1.5.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania; „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” od km 132+220 istniejącej drogi krajowej nr do km 4+611 (pikietaż lokalny 16c) istniejącej drogi  krajowej nr 16. Przedmiotowa decyzja jest ostateczna.

 

Dokumenty

Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 sierpnia 2014 r. znak DOII-II-db/BOII-2db-772-23-1490/13/14.