Porozumienie dla węzłów komunikacyjnych

Obwodnica dla Olsztyna to przedsięwzięcie regionalne, dlatego przed rozpoczęciem budowy należy zadbać o pozostałe drogi w regionie, które połączą miasta i miasteczka.

Obwodnica dla Olsztyna to przedsięwzięcie regionalne, dlatego przed rozpoczęciem budowy należy zadbać o pozostałe drogi w regionie, które połączą miasta i miasteczka.

Gmina Olsztyn zawarła z Województwem Warmińsko-Mazurskim porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia postępowania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn - Butryny - Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn - DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn" (połączenie ul. Płoskiego z węzłem drogowym Olsztyn Jaroty w ciągu południowej obwodnicy Olsztyna). Udział Gminy Olsztyn w kosztach opracowania dokumentacji ustalono na poziomie 17 %, udział  w wysokości 83 % stanowią koszty Województwa. Porozumienie zawarto 3.03.2014 r.